Kształcenie

Komunikat dotyczący kształcenia podyplomowego podejmowanego przez Panie Pielęgniarki i Położne dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.

Przypominamy że zgodnie z regulaminem wnioski o kształcenie podyplomowe należy składać do biura Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych.

Z upoważnienia Prezydium
Weronika Rozenberger

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w ramach szkolenia podyplomowego według nowych programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Szkolenia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562)

Rozpoczęcie każdej formy kształcenia uzależnione będzie od ilości chętnych osób do uczestnictwa w danej dziedzinie i edycji szkoleni/kształcenia.

Rekrutacja na szkolenia i kursy

Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej, dokładne jej wypełnienie i przesłanie na adres Okręgowej Izby: mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w biuletynie informacyjnym. Osoby chętne do podjęcia szkolenia mają możliwość przesłania zgłoszeń na dowolną liczbę szkoleń. Po uzbieraniu się grupy co najmniej 25 osobowej zostanie wyznaczony termin rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe zostaną poinformowane: listownie, drogą e-mailową lub telefonicznie o dacie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

Jesteśmy otwarci na życzenia, prośby uczestniczek kursów. Jest możliwość prowadzenia kształcenia dla grup zorganizowanych w miejscu pracy uczestniczek (zajęcia teoretyczne i również jeśli są placówki stażowe zgodnie z wymogami programowymi w miejscu zatrudnienia).

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/pielęgniarza, położną/położnego wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.):

 1. Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadzenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013
 2. Pracować w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
 3. Posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,

Uwaga: kurs specjalistyczny w zakresie wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/pielęgniarza, położną/położnego wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych ujętych w poniższej tabeli.

Poniżej przedstawione są dziedziny szkoleń i wymogi kwalifikacyjne dotyczące ukończenia kursów specjalistycznych.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Liczba godz.: 979zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych. Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne Liczba godz.: 840zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych. Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
3.Pielęgniarstwo geriatryczne Liczba godz.: 825zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenie ran dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo internistyczne Liczba godz.: 857zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS) Wymogiem dodatkowym jest też: posiadanie kwalifikacji do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych (przed rozpoczęciem modułu VII)
5.Pielęgniarstwo onkologiczne Liczba godz.: 800Brak dodatkowych kursów
6.Pielęgniarstwo operacyjne Liczba godz.: 836Brak dodatkowych kursów
7.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Liczba godz.: 967zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Leczenie ran dla pielęgniarek
8.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Liczba godz.: 841zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych Warunkiem, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
9.Pielęgniarstwo pediatryczne Liczba godz.: 810zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
10.Pielęgniarstwo ratunkowe Liczba godz.: 812zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
11.Pielęgniarstwo psychiatryczne Liczba godz.: 825zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Warunek, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
12.Pielęgniarstwo rodzinne Liczba godz.: 850zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
13.Ochrona zdrowia pracujących Liczba godz.: 800zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych Warunek, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Szkolenia Specjalizacyjne dla Położnych

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Liczba godz.: 854Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych oraz Leczenie ran dla położnych
2.Pielęgniarstwo rodzinne Liczba godz.: 824Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Szkolenia Specjalizacyjne dla Pielęgniarek i Położnych:

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo epidemiologiczne Liczba godz.: 854Brak dodatkowych kursów
2.Pielęgniarstwo neonatologiczne Liczba godz.: 840Brak dodatkowych kursów

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę/pielęgniarza, położną/położnego wymogów zawartych w ustawie o zawodach pielęgniarek i położnych art. 71 ust 2 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.):

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 • posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
 • zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego kursu kwalifikacyjnego jest potwierdzenie w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem końcowym kursu kwalifikacyjnego, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Liczba godz.: 455zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych. Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne Liczba godz.: 309zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych. Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
3.Pielęgniarstwo diabetologiczne Liczba godz.: 388Brak dodatkowych kursów
4.Pielęgniarstwo geriatryczne Liczba godz.: 305zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych. Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
5.Pielęgniarstwo internistyczne Liczba godz.: 391zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
6.Pielęgniarstwo kardiologiczne Liczba godz.: 438zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
7.Pielęgniarstwo neurologiczne Liczba godz.: 3060zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Warunek, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
8.Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Liczba godz.: 305zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Warunek, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
9.Pielęgniarstwo onkologiczne Liczba godz.: 240Brak dodatkowych kursów
10.Pielęgniarstwo neonatologiczne Liczba godz.: 290Brak dodatkowych kursów
11.Pielęgniarstwo operacyjne Liczba godz.: 365Brak dodatkowych kursów
12.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Liczba godz.: 360Brak dodatkowych kursów
13.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Liczba godz.: 380Brak dodatkowych kursów
14.Pielęgniarstwo pediatryczne Liczba godz.: 240zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
15.Pielęgniarstwo ratunkowe Liczba godz.: 407zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
16.Pielęgniarstwo psychiatryczne Liczba godz.: 825zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Warunek, o którym mowa wyżej nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
17.Pielęgniarstwo rodzinne Liczba godz.: 325Brak dodatkowych kursów
18.Pielęgniarstwo transplantacyjne Liczba godz.: 250zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Warunki, o których mowa wyżej nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS) Wymogiem dodatkowym jest też: odbycie szkolenia dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363, z późn.zm.)
19Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Liczba godz.: 395Brak dodatkowych kursów
20.Ochrona zdrowia pracujących Liczba godz.: 325Brak dodatkowych kursów

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Liczba godz.: 377zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
2.Pielęgniarstwo operacyjne Liczba godz.: 325Brak dodatkowych kursów
3.Pielęgniarstwo rodzinne Liczba godz.: 321zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Lp.Dziedzina pielęgniarstwaWymogi kwalifikacyjne
1.Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Liczba godz.: 302
Brak dodatkowych kursów

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

KURSY SPECJALISTYCZNE

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny, które:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu;
 2. zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Brak wymogów kwalifikacyjnych dodatkowych we wszystkich kursach specjalistycznych zarówno dla pielęgniarek, położnych oraz dla pielęgniarek i położnych

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Lp.Zakres pielęgniarstwa
1.Dializoterapia
Liczba godz.: 165
2.Endoskopia
Liczba godz.: 133
3.Kompresjoterapia
Liczba godz.: 110
4.Leczenie ran
Liczba godz.: 200
5.Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Liczba godz.: 75
6.Opieka na dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Liczba godz.: 105
7.Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi
Liczba godz.: 120
8.Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Liczba godz.: 67
9.Opieka na pacjentem ze stomią jelitową
Liczba godz.: 173
10.Pediatryczna domowa opieka paliatywna
Liczba godz.: 187
11.Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Liczba godz.: 105
12.Podstawy opieki paliatywnej
Liczba godz.: 85
13.Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Liczba godz.: 164
14.Szczepienia ochronne
Liczba godz.: 80
15.Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Liczba godz.: 40
16.Wykonanie i ocena testów skórnych
Liczba godz.: 45
17.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Liczba godz.: 200

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH

Lp.Zakres pielęgniarstwa
1.Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Liczba godz.: 62
2.Leczenie ran
Liczba godz.: 115
3.Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Liczba godz.: 90
4.Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Liczba godz.: 180
5.Szczepienia ochronne
Liczba godz.:52

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Lp.Zakres pielęgniarstwa
1.Edukator w cukrzycy
Liczba godz.: 160
2.Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Liczba godz.: 100
3.Opieka na osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)
Liczba godz.: 129
4.Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Liczba godz.: 70
5.Ordynowanie i wypisywanie leków   Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Liczba godz.: 65 Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Liczba godz.: 65
6.Podstawy języka migowego
Liczba godz.: 125
7.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Liczba godz.: 90
8.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Liczba godz.: 57
9.Terapia bólu ostrego u dorosłych
Liczba godz.: 98
10.Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Liczba godz.: 84
11.Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Liczba godz.: 108
12.Wywiad i badanie fizykalne
Liczba godz.: 100

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Art. 73. 1. Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

2. Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia.

PLIKI DO POBRANIA


Załącznik do Uchwały
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
Nr 73/VI/12 z dnia 27 września 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ NA DOKSZTAŁCANIE CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Fundusz na dokształcanie pielęgniarek i położnych tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby.
Wysokość funduszu na dokształcanie określana jest corocznie w uchwale budżetowej podejmowanej przez Okręgowy Zjazd.
Niewykorzystane fundusze w danym roku kalendarzowym są środkami niewygasającymi.

§ 2.

Z funduszu na dokształcanie mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze regularnie opłacający składki zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych od czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

§ 3.

Decyzję o przyznaniu lub refundacji środków na dokształcanie albo o odmowie udzielenia pomocy finansowej podejmuje Komisja ds. Kształcenia, zwana dalej „Komisją”, bezwzględną większością głosów (50% +1), w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Wnioski o przyznanie lub refundację środków na dokształcanie rozpatruje Komisja na swym posiedzeniu.
Wniosek o refundację należy składać pisemnie w Biurze OIPiP, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, aby komisja mogła zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.
O decyzji negatywnej Komisja powiadamia wnioskodawcę w terminie 30 dni od jej podjęcia.
W przypadku podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli zawodów medycznych (pielęgniarki, położne), Komisja rozpatruje wnioski o dofinansowanie mając na uwadze dokształcanie niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.

§ 4.

Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

§ 5.

Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z jej działalności na posiedzeniu Okręgowej Rady oraz na Okręgowym Zjeździe.

Rozdział II.
PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA DOKSZTAŁCANIE
(PODNOSZENIE KWALIFIKACJI)

§ 6.

Przyznanie refundacji kosztów dokształcania rzeczywiście poniesionych przez uczestnika może obejmować :

1) dokształcanie podyplomowe w kierunku zawodowym: kursy kwalifikacyjne, specjalizacyjne, specjalistyczne, doskonalące, konferencje naukowe, szkolenia, zjazdy stowarzyszeń pielęgniarek i położnych, połączonych ze szkoleniem i staże w ramach wymienionych form szkolenia zawodowego organizowanych przez organizatorów innych niż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

a) kursy kwalifikacyjne – do 30 % kosztów naukowych jednak nie więcej niż 600.00 zł,

b) kursy specjalistyczne – do 30 % kosztów naukowych jednak nie więcej niż 200 zł,

c) kursy doskonalące – do 30 % kosztów naukowych jednak nie więcej niż 200 zł,

d) inne formy podnoszenia kwalifikacji (konferencje, seminaria, zjazdy naukowe szkolenia) – do 30% kosztów naukowych jednak nie więcej niż 500 zł,

2) formy dokształcania dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia, refundacja wynosi:

a) specjalizacje – do 30 %kosztów naukowych jednak nie więcej niż 400 zł kosztów naukowych w drugim roku kształcenia,

b) kursy kwalifikacyjne – do 30 %kosztów naukowych jednak nie więcej niż 400 zł kosztów naukowych w ostatnim miesiącu trwania kursu,

3) specjalizacji pełnopłatnej i studiów podyplomowych – do 30% kosztów naukowych jednak nie więcej niż 1500 zł. w drugim roku specjalizacji, a przypadku studiów podyplomowych w ostatnim semestrze studiów podyplomowych,

4) studiów uzupełniających niestacjonarnych licencjackich płatnych na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa – refundacja wynosi 200 zł za każdy rok akademicki, a studiów magisterskich kwota odpowiadająca – 30% poniesionych kosztów czesnego, nie więcej niż 700 zł za każdy rok nauki

5) doktoranckich refundacja wynosi – do 50 % kosztów naukowych w każdym roku akademickim,

6) Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za niżej wymienione formy dokształcania organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

w Zielonej Górze ponosi 50% kosztów kształcenia:

– dokształcanie podyplomowe w kierunku zawodowym, kursy kwalifikacyjne, specjalizacyjne, specjalistyczne, doskonalące, konferencje naukowe, szkolenia, zjazdy stowarzyszeń pielęgniarek i położnych, połączonych ze szkoleniem i staże w ramach wymienionych form szkolenia zawodowego.

7) zwrot kosztów o których mowa w punktach 1-4 może nastąpić w formie przelewu na konto instytucji organizującej dokształcanie, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w dokształcaniu lub zaliczeniu sesji albo zdaniu egzaminu końcowego oraz oryginałów potwierdzenia dokonanej wpłaty własnej,

8) w uzasadnionych, wyjątkowych wypadkach, Komisja może przyznać dofinansowanie przed podjęciem kształcenia, na wniosek organizatora lub osoby zakwalifikowanej do odbyci szkolenia po uprzednim pisemnym zobowiązaniu się przez uczestnika dokształcania do pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę w wypadku zawinionej rezygnacji z odbycia dokształcenia i przedstawieniu wpłaty własnej uczestnika,

9) osoba, która skorzystała z pomocy materialnej na dokształcanie obowiązana jest przedstawić Okręgowej Radzie pisemne sprawozdanie bądź referat dot. problematyki dokształcania, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez Okręgową Radę.

10) wszelkie formy doskonalenia organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, uwzględniające już refundację nie podlegają ponownej refundacji.

§ 7.

Jeżeli pomoc na dokształcanie została przyznana na podstawie nieprawidłowych lub fałszywych dowodów, podlega ona natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 8.

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane przez Okręgowy Zjazd lub Okręgowa Radę, w formie uchwały.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek Komisji lub wnioskodawcy.

§ 9.

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy uczestnik formy dokształcania o której mowa w § 6 punkt 1 nie złożył wniosku o refundację przed rozpoczęciem kształcenia powinien złożyć wniosek do Komisji w ciągu 1 miesiąca po zakończonym kształceniu. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

§ 10.

Po wykorzystaniu wszystkich środków finansowych zaplanowanych na dany rok kalendarzowy refundacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpi w roku następnym, bez konieczności ponownego składania wniosku.

§ 11.

Od decyzji Komisji wnioskodawca może się odwołać do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od daty powiadomienia o podjętej decyzji.

Sekretarz ORPiP – Elżbieta Baliszewska

Przewodnicząca ORPiP – Weronika Rozenberger