Kursy

WYKAZ FORM KSZTAŁCENIA

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562)

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Kompresjoterapia
 3. Leczenie ran
 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 8. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 9. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 10. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 11. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 12. Szczepienia ochronne
 13. Wykonanie badania spirometrycznego
 14. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 15. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 16. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 5. Szczepienia ochronne

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakresdanej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1562).

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne