Struktura organizacyjna

Członkowie samorządu pełniący funkcję z wyboru w organach izby VIII kadencji:

  • Przewodnicząca: mgr Elżbieta Baliszewska
  • Wiceprzewodnicząca: mgr Joanna Fogel
  • Sekretarz: mgr Monika Woźniak
  • Skarbnik: mgr Barbara Król
  • Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Bogumiła Skrzyczewska
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr Marzena Żołądziejewska
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych: mgr Aneta Komisaruk
  • Radca Prawny: mgr Jarosław Chaszczowski
    mgr Ewa Bosa-Czarkowska

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) jednostkami organizacyjnymi
samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Struktura okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

1) okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
2) okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym
zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Naczelnej Rady,
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:
1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
4) dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
2) stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
4) dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
5) powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
6) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
7) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
8) współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również
przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
3) występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
2) składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem
zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem pielęgniarek
i położnych, wobec których sąd pielęgniarek i położnych orzekł karę: nagany, zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 do 5 lat, zawieszenia prawa wykonywania
zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Na członków okręgowych sądów i Naczelnego Sądu mogą kandydować pielęgniarki i położne mające co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie.

Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.