Wrocław, 15.03.2020

Szanowni pracownicy ochrony zdrowia!

Obecne uwarunkowania epidemiologiczne, wprowadzone rozwiązania systemowe oraz ogólnospołeczna sytuacja w Polsce mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu psychicznym osób pracujących w szczególnie obciążonych placówkach ochrony zdrowia.

Z myślą o personelu medycznym szczególnie narażonym na pracę w stresujących warunkach, a co za tym idzie, na negatywne i długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego, Zespół Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował program opieki dla personelu medycznego w czasach szczególnej sytuacji, jaką jest ogłoszony przez WHO stan pandemii.

W ramach programu przygotowaliśmy projekt badawczy, który ma na celu jak najszybszą identyfikację Państwa potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego, eksplorację konsekwencji psychologicznych oraz optymalizację pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w warunkach pandemii.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wypełniania oraz jak najszerszego rozpowszechniania ankiety online (link poniżej), która skierowana jest do wszystkich pracowników ochrony zdrowia w całej Polsce. http://bit.ly/zdrowie-psychiczne-koronawirus
Jednocześnie jako placówka kliniczna oferujemy wszystkim pracownikom ochrony zdrowia możliwość skorzystania z szybkiego dostępu do konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii USK we Wrocławiu w formie tele-konsultacji (skype, facetime, telefon). Personel medyczny placówek ochrony zdrowia może korzystać z konsultacji od poniedziałku 16.03.2020 r. pod numerem telefonu:
 + 48 71 784 16 10 oraz mail: psychiatria@umed.wroc.pl

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy, wzięcia udziału w programie oraz do wypełnienia ankiety online. Jesteśmy do Państwa dyspozycjiZespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz  Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567) zawarto następujące zmiany:

Art. 3.

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) wprowadza iż pielęgniarka będzie mogła kwalifikować  dawców do oddania krwi lub jej składników;

Art. 8.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) wprowadza się następujące zmiany: pielęgniarki, położne bez względu na wykształcenie będą mogły pełnić dyżur medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.”

Art. 10.

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) po art. 26a dodaje się art. 26b który wprowadza skrócenie czasu odbycia przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 w okresie ostatnich 6 lat. Pielęgniarki  i położne  będą mogły  w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu pod nadzorem i we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym odbyć przeszkolenie i rozpocząć pracę w tym podmiocie.

Art. 15.

 W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374) wprowadza się następujące zmiany: podniesiono zasiłek chorobowy z 80% na 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;

11. Teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisy ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.

(dop. czyli także przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w różnych formach zatrudnienia )

Zmiany dotyczące usprawnienia pracy samorządów zawodowych w czasie epidemii COVID-19.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)

Dodano art. 14h

Art.14h. 1.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na od-ległość lub w trybie obiegowym.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

3.W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie”.