strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest wtorek, 03 marzec 2015
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
oferta pracy
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
kursy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZIELONE GÓRZE ZAPRASZA NA KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII   STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI

 

Jedyny program zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia  dla                                                                                                   pracowników wytwarzających wyroby sterylne w zakładach ochrony zdrowia!                          

  Planowany czas trwania kursu:

- wykłady:  14-15.02.2015; 28.02-01.032015;14.03-15.03.2015; 28.02-01.03.2015

zajęcia praktyczne: 1 grupa – 08-16.04.2015; 2grupa –17.04-27.04.2015.2015

- egzamin – 30.04.2015

Zajęcia będą się odbywać:

wykłady 62h - Centrum Kształcenia Ustawicznego Zielona Góra ul. Staszica

zajęcia praktyczne 70h –Szpital Wojewódzki SP w Zielonej Górze ul. Zyty 26

Centralna Sterylizatornia

( czas trwania kursu - łącznie zajęcia praktyczne + wykłady  - 132 godziny)

 

Zajęcia będą się odbywać  w godzinach 08:00 – 16:45

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

 

Lp

Moduł

Data

Ilość Godzin

Wykładowcy

1

Elementy psychologii i etyki

14.02.2015

14.02.2015

6h

2h

Bożena Stankowska

Błażej Baszczak

2

Wymagania sanitarne dla sterylizatorni centralnej i podręcznej

15.03.2015

3h

Jarosław Czapliński

3

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych

15.03.2015

 

4h

 

Jarosław Czapliński

4

Podstawy mikrobiologii

15.02.2015

5h

Teresa Florczyk

5

Instrumentarium i sprzęt medyczny

14.03.2015

8h

Maciej Szyfter

6

Mycie i dezynfekcja

28.02.15

10h

Anna Bojanowska -Juste

7

Sterylizacja

01.03.2015

28.03.2015

29.03.2015

8h

8h

8h

Jarosław Czapliński

8

Zajęcia praktyczne

08.04-16.04.2015

70h

Teresa Dziachan

9

Zajęcia praktyczne

17.04-16.04.2015

70h

Teresa Dziachan

 

 

 

 

 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń:  13.02.2015 r.                                             

 Kierownik kursu: Teresa Dziachan

Wymagania wstępne dla uczestników kursu: - osoby posiadające minimum średnie wykształcenia, zatrudnione lub przygotowujące się do pracy w sterylizatorni, jak również zajmujące się dezynfekcją

i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs,

- złożenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.

Zgłoszenia:  kartę zgłoszenia oraz kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  należy przesyłać drogą mailową na adres;tpawka@wp.pl 

Koszt kursu – 900,00zł

Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych, materiały szkoleniowe, egzamin.

Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, OC oraz NW. Członkowie samorządu możliwa  refundacja kosztów zgodnie z regulaminem.

Osoby zakwalifikowane dokonują opłaty na konto Centrum Kształcenia Ustawicznego: 

                   

                                                                           SERDECZNIE  ZAPRASZAMY ! 

 


Informujemy, że wiosną 2015r. planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych " Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji ".

 

Termin rozpoczęcia kursu zależy od liczby zgłoszeń ( min. 25 osób ). Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.

 


Kurs specjalistyczny;

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego  – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rozpocznie sie  6 marca 2015 r o godz. 16 oo w Medycznym Studiu Zawodowtm w Zielonej Górze

 

W dniu rozpoczęcia proszę mieć ze sobą:

 1. kserokopię prawa wykonywania zawodu
 2. kserokopię dowodu osobistego dwustronnie
 3. zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione nie później niż data rozpoczęcia kursu z dopiskiem „i nadal”) 

 

 


Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 

opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznegopersonelu medycznegow zakresie opieki geriatrycvznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń.  Planowany termin rozpoczęcia 21.02.2015 r. o godzinie 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. O ewentualnych zmianach terminu rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać telefonocznie.

W dniu rozpoczęcia proszę mieć ze sobą:

 1. kserokopię prawa wykonywania zawodu
 2. kserokopię dowodu osobistego dwustronnie
 3. zaświadczenie o zatrudnieniu w poz (wystawione nie później niż data rozpoczęcia kursu)

Kurs jest bezpłatny.

 


14 listopada 2014r. o godz. 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs szczepienia ochronne. Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu , ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

15 listopada 2014r. o godz.10:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ( EKG ). Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu , ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

15 listopada 2014r. o godz.10:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu, ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

 


Informujemy,że w listopadzie 2014r. rozpocznie się kurs specjalistyczny - " Edukator w cukrzycy"
Karty zgłoszenia uczestnictwa proszę składać do 15.11.2014r.

 

 


Dnia 6.11.2014r. o godzinie 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

 


Dnia 07.11.2014r. o godzinie 15:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kształcenie w PAKIECIE obejmującym kurs resuscytacja krążenowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - liczba miejsc 35 wynikających z realizacji Projektu Systemowego " Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego " - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane kształceniem prosimy o składanie wniosków w OIPiP w Zielonej Górze do dnia 31.10.2014r.

 


Informuję,że w listopadzie 2014r. rozpoczną się specjalizacje pełnopłatne w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 2. Pielęgniarstwa chirurgicznego
 3. Pielęgniarstwa ginekologicznego
 4. Pielęgniarstwa geriatrycznego

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 1. pielęgniarstwa anestezjologicznego
 2. pielęgniarstwa chirurgicznego
 3. pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Kursy specjalistyczne w zakresie:

 1. szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 2. wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Karty zgłoszenia uczestnictwa proszę składać do dnia 31.10.2014r.

Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Weronika Rozenberger

 


Ogłaszamy nabór na cztery edycje kursu specjalistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wspartcie systemu ksztacenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny. Regulamin w załączeniu do pobrania.

I edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 05.09.2014 r.
II edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 12.09.2014 r.
III edycja – Świebodzin – rozpoczęcie 03.10.2014 r.
IV edycja – Wschowa – rozpoczęcie 10.10.2014 r. 

Każda edycja to dwa zjazdy weekendowe.
Prosimy o składanie dokumentów z dopiskiem „edycja i termin rozpoczęcia” na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.
Dokumenty do wypełnienia do pobrania w załączeniu.
Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków.

 


INFORMACJA

Okręgowa Izba Oielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje o planowanym na IV kwartał 2014r. rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji".Prosimy o składanie kart zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE (Nr 03/08)
 • ENDOSKOPIA
 • LECZENIE RAN (NR 11/07)
 • PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI (NR 07/07)
 • ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE
 • WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO (Nr 05/08)

 


Kursy specjalistyczne dla położnych:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW (Nr 04/08)
 • LECZENIE RAN (NR 12/07)
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • EDUKATOR W CUKRZYCY (Nr 02/11)
 • TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH (Nr 02/10)
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (NR 03/07)
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (NR 01/11)
 • TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH (NR 06/07)
 • PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
 • PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ
 • PILĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
 • PILĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
 • PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 • PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

 


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

 


Na wszystkie dziedziny kursów prowadzonych przez organizatorów pozamiejscowych na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze oraz przez OIPiP, należy składać do Komisji ds. Kształcenia: e-mail: izba@oipip.zgora.pl , fax. 68 32445 74 lub bezpośrednio na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra na formularzach OIPiP w Zielonej Górze.

Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, w trakcie rozpatrywania wniosków o refundację szkoleń spotkała się4 z przypadkami ponownego podejmowania kształcenia przez pielęgniarki i położne na kursach, które wcześniej ukończyły.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r.) § 41. Zaświadczenia o ukończeniu przez pielęgniarkę, położną kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego oraz kursu dokształcającego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.

Za podejmowane kształcenie po raz wtóry w tej samej dziedzinie, Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego nie będzie przyjmowała wniosków o refundację.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.